Member List Traning Contact Us Sitemap Facebook Twitter
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว

หน้าแรก >> แจ้งข่าว คลังความรู้ Explicit Knowledge >> แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (1)แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (1)

แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (1)

การเขียนรายงานต้องอาศัยทั้งความรู้ ประสบการณ์และทักษะของผู้เขียนซึ่งมีเนื้อหา หลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีที่เป็นระบบแน่นอนและมีเหตุมีผลต้องหมั่นฝึกฝนเขียนอยู่เป็นประจำรายงาน หมายถึง เรื่องราวที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ ในที่นี้จะเน้นเฉพาะการเขียนรายงานเชิงวิชาการ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ซึ่งมีระเบียบวิธีการที่เป็นระบบ เนื้อหาของรายงานมุ่งเสนอ กระบวนการดำเนินงาน และผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าที่เป็นจริง ไม่มีการแก้ไขข้อมูล หรือต่อเติมเสริมแต่งความรู้สึกนึกคิดของผู้รายงานการเขียนรายงานการพัฒนาการสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี มีลักษณะการเขียน 2 แบบ คือ การเขียนรายงานฉบับฉบับย่อ และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ในการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง

การเขียนรายงานฉบับย่อ

รายงานฉบับย่อ เป็นการนำเสนอหัวข้อหรือองค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจเรื่องที่รายงาน ว่าทำไมจึงทำ ทำเพื่ออะไร ดำเนินการอย่างไร และผลเป็นอย่างไร ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

1.ความสำคัญและความเป็นมา
2.วัตถุประสงค์
3.แนวคิดหลักการ
4.วิธีดำเนินการหรือกระบวนการ (การออกแบบสื่อนวัตกรรม วิธีการใช้สื่อนวัตกรรม วิธีการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล)
5.ผลการดำเนินงาน (ผลจากการใช้สื่อนวัตกรรม)
6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ

(รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ กำหนดไว้ในการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์)


วันที่ : 5 ก.ย. 2562   อ่าน : 220


     
  ตารางสอนออกอากาศ 18พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563 (อ่าน:31)
17 พ.ค. 2563
  กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ปีการศึกษา 2563 (ช่วง18 พ.ค-30 มิย.) (อ่าน:48)
14 พ.ค. 2563
  จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน:52)
14 พ.ค. 2563
  โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้ เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน:66)
6 พ.ค. 2563
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ9) (อ่าน:523)
6 ก.ย. 2562
   


ศูนย์ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA สพม.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อเมือง จ.ตรัง
software สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนา วิเชียร เดิมหลิ่ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)The code by .weerachai 2003-2011 All Rights Reserved.Link Comments & Suggestions Please Contact Us : 92000