Member List Traning Contact Us Sitemap Facebook Twitter
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว

หน้าแรก >> แจ้งข่าว คลังความรู้ Explicit Knowledge >> แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (2)แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (2)

การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

                รายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นการนำเสนอหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แสดงถึงกระบวนการศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงอย่างมีระบบระเบียบและมีจุดหมายที่แน่นอน แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

                ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน/ใบรองปก คำนำ สารบัญ

                ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย ส่วนย่อยๆ 5 ส่วน ดังนี้

2.1 บทนำ (บทที่ 1) ได้แก่

- ความสำคัญและความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตของการดำเนินงาน
- นิยามศัพท์
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.2 การศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษีที่เกี่ยวข้อง (บทที่ 2 ) ได้แก่

- แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.3 วิธีดำเนินการ (บทที่ 3) ได้แก่

- ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มเป้าหมายที่จะนำสื่อนวัตกรรมไปใช้)
- กระบวนการดำเนินงาน
- การออกแบบและสร้างสื่อนวัตกรรม
- การหาประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรม
- การนำสื่อนวัตกรรมไปใช้
- การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้สื่อนวัตกรรม
- การวิเคราะห์ข้อมูล (การบรรยาย/การใช้สถิติ)

2.4 ผลการดำเนินการ /ผลการใช้สื่อนวัตกรรม (บทที่ 4)

2.5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5)

                        ส่วนที่ 3 ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน การหาคุณภาพของสื่อนวัตกรรม การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล ตัวอย่างผลงาน) ส่วนท้ายเป็นผู้ดำเนินงานหรือคณะกรรมการดำเนินงาน


วันที่ : 5 ก.ย. 2562   อ่าน : 47


     
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ9) (อ่าน:65)
6 ก.ย. 2562
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ8) (อ่าน:45)
6 ก.ย. 2562
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ7) (อ่าน:55)
6 ก.ย. 2562
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ6) (อ่าน:50)
6 ก.ย. 2562
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (5) (อ่าน:60)
6 ก.ย. 2562
   


ศูนย์ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA สพม.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อเมือง จ.ตรัง
software สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนา วิเชียร เดิมหลิ่ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)The code by .weerachai 2003-2011 All Rights Reserved.Link Comments & Suggestions Please Contact Us : 92000