Member List Traning Contact Us Sitemap Facebook Twitter
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว

หน้าแรก >> แจ้งข่าว คลังความรู้ Explicit Knowledge >> แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (3)แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (3)

รายละเอียดองค์ประกอบของการเขียนรายงาน

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย

       1.1 ปกนอก ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ทำรายงาน ชื่อหน่วยงาน เดือนปีที่ทำสำเร็จ

       1.2 ใบรองปกและปกใน ใบรองปก ประกอบด้วย กระดาษเปล่าๆ 1 แผ่น และปกใน
มีข้อความเหมือนปกนอก

       1.3 บทคัดย่อ เป็นข้อความโดยสรุปของรายงานที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความครอบคลุม
เนื้อหาสำคัญของการศึกษาค้นคว้า เขียนในลักษณะติดต่อกัน ไม่มีหัวข้อ เรียงตามลำดับตั้งแต่วัตถุประสงค์และขอบเขตของการายงาน วิธีการ และผลการศึกษา (ใช้ในรายงานการวิจัย)

       1.4 คำนำ เป็นส่วนที่เขียนชี้แจงเกี่ยวกับมูลเหตุที่ทำ จุดมุ่งหมายและขอบเขต ข้อค้นพบที่สำคัญ ประโยชน์ที่จะนำไปใช้ ข้อจำกัดในการทำ คำขอบคุณผู้ช่วยเหลือ สนับสนุน ชื่อผู้รายงาน และวัน เดือน ปี

       1.5 สารบัญ ประกอบด้วย สารบัญเรื่อง สารบัญตาราง สารบัญภาพ ซึ่งเป็นส่วนแสดงหัวข้อ/เรื่อง ตาราง ภาพของรายงาน เรียงตามลำดับ โดยระบุชื่อเรื่อง /ตาราง/ภาพและเลขหน้าไว้อย่างชัดเจน ทำให้เข้าใจง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

                                                          ( ติดตามตอนที่ ๔)


วันที่ : 5 ก.ย. 2562   อ่าน : 214


     
  ตารางสอนออกอากาศ 18พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563 (อ่าน:31)
17 พ.ค. 2563
  กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ปีการศึกษา 2563 (ช่วง18 พ.ค-30 มิย.) (อ่าน:48)
14 พ.ค. 2563
  จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน:52)
14 พ.ค. 2563
  โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้ เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน:66)
6 พ.ค. 2563
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ9) (อ่าน:523)
6 ก.ย. 2562
   


ศูนย์ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA สพม.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อเมือง จ.ตรัง
software สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนา วิเชียร เดิมหลิ่ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)The code by .weerachai 2003-2011 All Rights Reserved.Link Comments & Suggestions Please Contact Us : 92000