Member List Traning Contact Us Sitemap Facebook Twitter
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว

หน้าแรก >> แจ้งข่าว คลังความรู้ Explicit Knowledge >> แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (4)แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (4)

ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่แสดงสาระสำคัญของรายงาน ประกอบด้วย

2.1 บทนำ ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ๆ ดังนี้

       2.1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เป็นเบื้องหลังแนวคิดในการศึกษา เพื่อตอบว่า ทำไมจึงทำ ซึ่งต้องมีหลักฐานและข้อมูลยืนยันได้แก่ สภาพปัญหาและอุปสรรคในอดีตและแนวโน้มในอนาคต แนวความคิดและทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้รายงานต้องสรุปประเด็นปัญหานั้นว่ายังขาดคำตอบสามารถหาคำตอบได้และคำตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างไร
       2.1.2 วัตถุประสงค์ เป็นการกล่าวถึงปัญหาที่ต้องการทราบว่าต้องการคำตอบอะไรบ้าง
เรียงตามลำดับความสำคัญ การเขียนควรใช้ประโยค สมบูรณ์ง่ายๆ ชัดเจน ระบุพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ วัดได้ ซึ่งเขียนได้หลายรูปแบบ เช่น
เขียนเป็นคำถาม
- การศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบว่า ครูมีพฤติกรรมการสอนอย่างไร
เขียนเป็นบอกเล่า
- การศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบพฤติกรรมการสอนของครู
         2.1.3 ขอบเขตของการดำเนินงาน เป็นการกำหนดขอบเขตประเด็นปัญหาที่ต้องการ
ศึกษาทำให้ประเด็นปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อขีดวงจำกัดว่ามีขอบเขตกว้าง ลึกซึ้งมากน้อยเพียงครอบคลุมอะไรบ้าง โดยระบุประชากรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล
         2.1.4 นิยามศัพท์ เป็นการกล่าวถึงความหมายของคำหรือข้อความที่ผู้รายงานต้องการทำ
ความเข้าใจกับผู้อ่านให้เข้าใจตรงกัน
         2.1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นผลที่ได้จากการศึกษาว่าได้ข้อค้นพบอะไร จะนำไป ใช้ประโยชน์ได้อย่างไรทั้งด้านการเสริมสร้างความรู้ใหม่และนำไปใช้แก้ไขและป้องกันปัญหาในสังคม
                                                      (ติดตามตอนต่อไป 5)


วันที่ : 5 ก.ย. 2562   อ่าน : 781


     
  ตารางสอนออกอากาศ 18พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563 (อ่าน:632)
17 พ.ค. 2563
  กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ปีการศึกษา 2563 (ช่วง18 พ.ค-30 มิย.) (อ่าน:603)
14 พ.ค. 2563
  จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน:673)
14 พ.ค. 2563
  โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้ เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน:646)
6 พ.ค. 2563
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ9) (อ่าน:1478)
6 ก.ย. 2562
   


ศูนย์ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA สพม.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อเมือง จ.ตรัง
software สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนา วิเชียร เดิมหลิ่ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)The code by .weerachai 2003-2011 All Rights Reserved.Link Comments & Suggestions Please Contact Us : 92000