Member List Traning Contact Us Sitemap Facebook Twitter
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว

หน้าแรก >> แจ้งข่าว คลังความรู้ Explicit Knowledge >> แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (5)แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (5)

แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (5)

2.2 การศึกษาเอกสารและหลักการแนวคิดทฤษฎ๊ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงานจำเป็นต้องศึกษาทบทวนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด ครบถ้วน แล้วนำทฤษฎีและข้อค้นพบมาวิเคราะห์ วิจารณ์ให้เห็นความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ทำโดยเขียนเรียบเรียงเกี่ยวกับความหมายของคำหลักของประเด็นปัญหา สภาพปัญหาอุปสรรคที่เป็นมูลเหตุให้ทำ เหตุผลของการเลือกพื้นที่ประชากร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเทคนิควิธีที่ใช้ และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (อาจไม่มีก็ได้)

2.3 วิธีดำเนินการ เป็นการอธิบาย มีแผนการ เทคนิควิธี และระเบียบวิธีอย่างไร มีเหตุ มีผล และทำให้ได้คำตอบอย่างมีประสิทธิภาพ มากน้อยเพียงใด มีเนื้อหาสำคัญดังนี้
                   2.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นคุณสมบัติของประชากรว่ามีลักษณะอย่างไร มากน้อยเพียงใด มีเหตุผลในการกำหนดอย่างไร การดำเนินการครั้งนี้ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง ใช้จำนวนเท่าใด มีหลักการและเหตุผอะไรว่าใช้แผนประชากรได้ เทคนิควิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างพร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ
                  2.3.2 การออกแบบหรือวิธีการสร้างสื่อนวัตกรรม
                  2.3.3 การหาคุณภาพของสื่อนวัตกรรม ก่อนนำไปใช้/ นำไปทดลองใช้ และวิเคราะห์หาคุณภาพ
                  2.3.3 กระบวนการดำเนินงาน มีขั้นตอนการนำไปใช้อย่างไร

                  2.3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการระบุเทคนิคและวิธีการรวบรวมข้อมูล เลือกใช้วิธีการใด
ทำไมจึงเลือก ความเหมาะสมสอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่ต้อง รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการ วิธีการควบคุมตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ให้ผู้อ่านเห็นภาพการรวบรวมข้อมูลจริง
                  2.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการระบุ วิธีการและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล อาจแยกตามลักษณะของข้อมูล หรือวัตถุประสงค์ หรือสมมติฐานต้องอธิบายทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสถิติ สูตร วิธีการที่ใช้คำนวณและขั้นตอนการคำนวณ

                                                                (ติดตามตอน 6)


วันที่ : 6 ก.ย. 2562   อ่าน : 187


     
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ9) (อ่าน:241)
6 ก.ย. 2562
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ8) (อ่าน:160)
6 ก.ย. 2562
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ7) (อ่าน:176)
6 ก.ย. 2562
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ6) (อ่าน:188)
6 ก.ย. 2562
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (4) (อ่าน:112)
5 ก.ย. 2562
   


ศูนย์ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA สพม.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อเมือง จ.ตรัง
software สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนา วิเชียร เดิมหลิ่ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)The code by .weerachai 2003-2011 All Rights Reserved.Link Comments & Suggestions Please Contact Us : 92000