Member List Traning Contact Us Sitemap Facebook Twitter
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว

หน้าแรก >> แจ้งข่าว คลังความรู้ Explicit Knowledge >> แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ6)แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ6)

แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ6)

2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นหัวใจของการเขียนรายงานว่าได้ผลการศึกษาอย่างไร นำเสนอแยกเป็น 2 ส่วน คือส่วนข้อมูลด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วจัดระเบียบให้เข้าใจง่าย มีความหมาย และส่วนการแปลความหมายหรือตีความหมายของข้อมูลที่เสนอ ให้ทราบว่าได้ข้อค้นพบหรือข้อสรุปอย่างไร เป็นการขยายหรือเเปลความหมายค่าสถิติข้อมูลในรูปของภาษา ควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆ ไม่เสนอข้อคิดเห็นส่วนตัวเพิ่มเติมการจัดหัวข้อและเรียงหัวข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ควรเริ่มด้วยลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลักษณะที่เป็นตัวแปรอิสระ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเรียงตามลำดับของวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานการเรียบเรียงผลการวิจัย ทำได้ 2 ลักษณะ คือ การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนรวมๆก่อนแล้วจึงเสนอส่วนย่อยๆ และการเสนอส่วนย่อยๆตามวัตถุประสงค์ แล้วตามด้วยผลรวมของปัญหารูปแบบการเสนอและเขียนผลการศึกษา เขียนได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นแบบบทความ แบบกึ่งบทความ แบบตารางประกอบบทความ แบบกราฟหรือแผนภูมิประกอบบทความ
                                                                (ติดตามตอน 7)


วันที่ : 6 ก.ย. 2562   อ่าน : 294


     
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ9) (อ่าน:361)
6 ก.ย. 2562
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ8) (อ่าน:252)
6 ก.ย. 2562
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ7) (อ่าน:273)
6 ก.ย. 2562
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (5) (อ่าน:286)
6 ก.ย. 2562
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (4) (อ่าน:190)
5 ก.ย. 2562
   


ศูนย์ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA สพม.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อเมือง จ.ตรัง
software สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนา วิเชียร เดิมหลิ่ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)The code by .weerachai 2003-2011 All Rights Reserved.Link Comments & Suggestions Please Contact Us : 92000