Member List Traning Contact Us Sitemap Facebook Twitter
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว

หน้าแรก >> แจ้งข่าว คลังความรู้ Explicit Knowledge >> แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ8)แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ8)

แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ8)

ส่วนที่ 3 ส่วนอ้างอิง
              3.1 บรรณานุกรม เป็นส่วนประกอบอยู่ท้ายของรายงาน ขาดมิได้เพราะเป็นหลักฐาน ยืนยันความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงาน และเป็นส่วนที่ให้ศึกษาเพิ่มเติม
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ โรงพิมพ์
รูปแบบที่ 2 ปีที่พิมพ์ไว้ท้ายสุด
(ตัวอย่าง)
รูปแบบที่ 1
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ .2531.ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วน จำกัด
สามเจริญ

รูปแบบที่ 2
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วน จำกัด
สามเจริญ 2531.

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม
วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียน “ ชื่อวิทยานิพนธ์” ชื่อปริญญา คณะและมหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จ
(ตัวอย่าง)
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ “การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลสำหรับประเทศไทย” วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2513.
วารสารและนิตยสาร
วานิช จรุงกิจอนันต์ “จราจรกรุงเทพฯ” มติชนสุดสัปดาห์ 9 (22 มกราคม 2532) : 15
หนังสือพิมพ์
สุจริต นิมิตกุล “จังหวัดกับการส่งเสริมป่าไม้ชุมชน” มติชนรายวัน 11 มกราคม 2532 หน้า 9
รายงานการประชุมทางวิชาการ
อดิศักดิ์ บ้วนกิยาพันธ์ “การใช้วิทยานิพนธ์ และเทคโนโลยีในการเกษตรกรรม” รายงานการ
ประชุมสัมมนาเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต จัดโดยสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 19-21 กันยายน 2530 หน้า 18-22.

                                                                (ติดตามตอนจบ9)


วันที่ : 6 ก.ย. 2562   อ่าน : 958


     
  ตารางสอนออกอากาศ 18พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563 (อ่าน:632)
17 พ.ค. 2563
  กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ปีการศึกษา 2563 (ช่วง18 พ.ค-30 มิย.) (อ่าน:603)
14 พ.ค. 2563
  จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน:673)
14 พ.ค. 2563
  โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้ เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน:646)
6 พ.ค. 2563
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ9) (อ่าน:1478)
6 ก.ย. 2562
   


ศูนย์ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA สพม.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อเมือง จ.ตรัง
software สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนา วิเชียร เดิมหลิ่ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)The code by .weerachai 2003-2011 All Rights Reserved.Link Comments & Suggestions Please Contact Us : 92000