Member List Traning Contact Us Sitemap Facebook Twitter
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว

หน้าแรก >> แจ้งข่าว คลังความรู้ Explicit Knowledge >> แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ9)แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ9)

แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ9)

3.2 ภาคผนวก เป็นส่วนประกอบที่สนับสนุนการศึกษา/วิจัย หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์ ใกล้เคียงกับเนื้อหาของรายงาน นิยมแบ่งเป็นประเภทๆ ดังนี้

                1) เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสำรวจ เป็นต้น
                2) การคำนวณหาคุณภาพของเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การหาความตรง ความเที่ยง ความยากง่าย อำนาจจำแนก
                3) ตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ ที่มีความละเอียดมาก
                4) ข้อความ ทฤษฎี หรือหลักการที่เป็นเทคนิค วิธีการต่างๆที่ใช้ในการศึกษา/วิจัย เช่น วิธีการ วิเคราะห์ข้อมูล วิธีการคำนวณค่าสถิติ ตัวอย่างการคำนวณ เป็นต้น
                5) สำเนาเอกสารที่หายากและจำเป็นที่เกี่ยวกับการศึกษา/วิจัย เช่น การเผยแพร่ ขยายผล ตัวอย่างผลงาน

3.3. ผู้เขียนรายงาน หรือ คณะกรรมการดำเนินงาน เป็นการใช้ชื่อผู้เขียน หรือคณะที่ร่วมดำเนินงานศึกษา/วิจัย
หมายเหตุ การเรียงลำดับหัวข้อในการเขียนรายงานยังมีความสับสนอยู่ อาจทำได้ 2 แบบ คือ แบบตัวเลขกับตัวอักษรสลับกัน และแบบใช้ตัวเลขทศนิยม
แบบใช้ตัวเลขสลับตัวอักษร
หัวข้อใหญ่ เริ่มด้วยตัวอักษร
หัวข้อย่อยอันดับ 1 ตัวเลข
หัวข้อย่อยอันดับ 2 ตัวอักษรในวงเล็บปิด
หัวข้อย่อยอันดับ 3 ตัวเลขในวงเล็บปิด
หัวข้อย่อยอันดับ 4 ตัวอักษรในวงเล็บ
(ตัวอย่าง)
ก. …………………………………………..
1. …………………………………………
ก) ……………………………………….
1) …………………………………….
(ก) …………………………………….
(1) ……………………………………….
(2) ……………………………………….
ข.………………………………………………..
แบบใช้ตัวเลขทศนิยม แบบนี้หัวข้อใหญ่ จะใช้ตัวเลข หัวข้อย่อยจะใช้ตัวเลขทศนิยม โดยจัดให้สัมพันธ์กันตามลำดับ ตัวอย่าง
1. …………………………………………………………………
1.1 ……………………………………………….
1.1.1 ………………………………………..
1.1.1.1 ………………………………….
1.1.1.2…………………………………..
1.1.2 ………………………………………….
1.2 ……………………………………………….
2. …………………………………………………………………
2.1 ………………………………………………..
2.2 ………………………………………………..

                                                                            จบ


วันที่ : 6 ก.ย. 2562   อ่าน : 1478


     
  ตารางสอนออกอากาศ 18พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563 (อ่าน:632)
17 พ.ค. 2563
  กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ปีการศึกษา 2563 (ช่วง18 พ.ค-30 มิย.) (อ่าน:603)
14 พ.ค. 2563
  จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน:673)
14 พ.ค. 2563
  โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้ เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน:645)
6 พ.ค. 2563
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ8) (อ่าน:957)
6 ก.ย. 2562
   


ศูนย์ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA สพม.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อเมือง จ.ตรัง
software สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนา วิเชียร เดิมหลิ่ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)The code by .weerachai 2003-2011 All Rights Reserved.Link Comments & Suggestions Please Contact Us : 92000